Regulamin

I. UWAGI WSTĘPNE

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.wieszak-shop.pl

Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest Joanna Szwajnoch, której firma działa pod adresem: Zabrze 41-809, ul. Morciszka 11, zarejestrowana w CEIDG. NIP: 6482155186, REGON: 367393601. Dane kontaktowe do szybkiego kontaktu: telefon 733 777 420, adres poczty elektronicznej e-mail wieszakshop@interia.pl

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Właścicielem zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Strona – serwis internetowy www.wieszak-shop.pl

 2. Sklep Internetowy – prowadzony przez Właściciela w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;

 3. Towar– produkt oferowany Klientowi przez Właściciela za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 4. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony

 5. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Właściciela za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta (a także ewentualne dane osoby działającej w imieniu Klienta) oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Właściciela za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

 6. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Właścicielem, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Właściciela Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Właściciela

 7. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;

 8. Przelewy24–firma PayPro ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Tel. +48(61)642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA- wpis do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/214.


III. WYMOGI TECHNICZNE

 1. W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów – przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych – aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie).

 2. Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji powinien posiadać adres email.

 3. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Stroną w sposób zaszyfrowany.

 4. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

 1. Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu Internetowego oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

 2. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze Strony, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może przekazywać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

 • treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami

 • treści zawierających informacje nieprawdziwe

 • treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam)

 • treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

  W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Właściciel może zablokować dostęp Klienta do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Właściciel może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

 1. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

V. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

 1. Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

 2. Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Właściciel prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyłącznie sprzedaż detaliczną.

 3. Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

 4. Klient może dokonać zamówienia telefonicznie pod nr tel. 733 777 420 w godz. pon-pt od 9:00-18:00.

 5. Towary oferowane przez Właściciela w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa.

 6. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00-18:00.

 7. Klient składając Zamówienie szczegółowo określa cechy charakterystyczne zamawianego Towaru (w szczególności model lub rozmiar) zgodnie z treścią formularza. Jednocześnie Spółka informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.

 8. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości.

 9. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email wieszakshop@interia.pl

 10. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 24 do 48 godzin w przypadku dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia. W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji.

 11. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

 12. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez Właściciela, (jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych przez Właściciela opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia)na adres wskazany w Zamówieniu.

VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

 1. Ceny Towarów oferowanych przez Spółkę w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.

 2. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.

 3. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.

 4. Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.

VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

 • płatność kartą (Visa, MasterCard) za pośrednictwem serwisu internetowego Przelewy24

 • płatność „on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez Przelewy24

 • przelew zwykły na rachunek bankowy Właściciela:

  Bank Millennium 69 1160 2202 0000 0003 2557 9092

  Joanna Szwajnoch, 41-809 Zabrze, ul. Morciszka 11

 • płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem.

 1. Klient dokonujący płatności kartą, płatności on-line lub przelewu zwykłego, powinien dokonać Płatności w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Właściciel uprawniony jest do odstąpienia od Transakcji.

 2. Płatność uznaje się za dokonaną:

 • po autoryzowaniu Płatności przez Przelewy 24, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line

 • po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Właściciela, w przypadku przelewu zwykłego

 • z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności „za pobraniem”.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane Klienta, który złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

 2. Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1182).

 3. Transmisje danych dokonywane za pośrednictwem Strony chronione są przed dostępem osób niepowołanych (np. protokołem transmisji SSL).

 4. Zabrania się przetwarzania i publikowania zdjęć znajdujących się w na stronie sklepu wieszak-shop.


IX. REKLAMACJE

 1. Właściciel ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 556 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej, Klient ma prawo złożenia reklamacji.

 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może następuje poprzez przesłanie Właścicielowi e-maila z dokładnym opisem Uszkodzenia zakupionego towaru na adres wieszakshop@interia.plZgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru.

 1. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą firmę wieszak-shop niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Właściciel sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu.

 1. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału dowodu wpłaty, paragonu).

 1. Klient wykonujący czynności z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Właściciela na adres: wieszak-shop Joanna Szwajnoch, 41-809 Zabrze, ul. Morciszka 11. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Właściciela kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.

 2. Właściciel rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania).

 3. Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Właścicielowi w stanie kompletnym i czystym.

 4. Właściciel ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji do 14 dni od otrzymania wadliwego towaru.


X. ZWROTY TOWARÓW NIEZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji, stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

  wieszak-shop Joanna Szwajnoch

  ul. Morciszka 11

  41-809 Zabrze

  Klient może również telefonicznie poinformować o odstąpieniu od umowy, Tel: 733 777 420.

 1. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 2. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Właściciela opisany powyżej.

 3. Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji. Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (dowodu wpłaty, paragonu) z dopiskiem na kopercie ZWROT.

 1. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwrotu Towaru. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Właścicielem.

 2. Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących Właściciel sugeruje, aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę „za pobraniem” lub na koszt odbiorcy (w warunkach w których koszt przesyłki obciąża Właściciela) uprzedził Właściciela o przesłaniu tego rodzaju przesyłki (w korespondencji elektronicznej na adres e-mail wieszakshop@interia.pl lub pod nr telefonu 733 777 420.

 3. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Właściciela telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 4. Spory pomiędzy Klientem a Właścicielem, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

 5. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).

 • uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Właściciela w drodze złożonego na Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Jakiekolwiek zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do Transakcji już zainicjowanych poprzez złożenie Zamówienia – każdą Transakcję regulują postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia Zamówienia.

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19.10.2017 roku.